ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วลัยลักษณ์เปิดบ้านพบภาคเอกชน | Open House 2017

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อรองรับและตอบสนองนโยบายของประเทศที่ต้องการจัดตั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทั้งนี้ โดยมีพันธกิจในการนำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่มีศักยภาพในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจ

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ โดยในรอบปีงบประมาณที่ผ่านได้รับอนุเคราะห์ความร่วมมือจากผู้บริหาร ส่วนราชการ หน่วยงานพันธมิตร หัวหน้าหน่วยวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการร่วมกันผลักดันดำเนินงานของอุทยาน ฯ ซึ่งผลให้เกิดผลงานของอุทยานฯ ในเชิงประจักษ์หลายโครงการด้วยกัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความร่วมมือ รวมทั้งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ กอปรกับเป็นการสร้างความตระหนักและผนึกกำลังในการร่วมกันผลักดันแนวความคิดมหาวิทยาลัย 4.0 ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของธุรกิจในท้องถิ่นสู่การแข่งขันในระดับสากลแก่ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรม อุทยานฯสานสัมพันธ์ปี 2560 : เปิดบ้านพบภาคเอกชน ขึ้นในวันที่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/openhouse2017.html

TOP