วิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการ

   

สถาบันวิจัยและพัฒนา

   

บริการวิชาการ

    มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบ 'NAB Policy' (National Area Base Policy) คือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักสำคัญอันดับแรก เพื่อการสร้างความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก สำหรับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอกที่สร้างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ก็สามารถดำเนินการ วิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้....         ใน ปี 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้บริการวิชาการโดยนำความรู้ของคณาจารย์และ บุคลากรไปให้บริการแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คณาจารย์ได้นำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และนำสู่งานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน    ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสำหรับผลงานบริการทางวิชาการที่โดดเด่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนคือ....

 


TOP