ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
002 นางสาวชนกมลย์ คงยก
006 นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
009 นางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
010 นางสาวกนกวรรณ คำรณ
011 นางสาวพรอนงค์ หมวกแก้ว
013 นางสาวรติยา ก้องก่ำ
014 นางสาวกณิกนันต์ จันทร์ประดิษฐ์
015 นางสาวณัฐกานต์ ล้อมคง
016 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
018 นางสาวสารีนา นาเอก
102 นางสาวดิษย์ลดา จีนใหม่
103 นางสาวจันทิรา เพชรสุด
105 นางสาวปัทมา จิตตพันธ์

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง


TOP