ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี 2559

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่หลังการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้สละร่างกายเพื่อการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนอาจารย์ใหญ่ 12 ท่าน โดยมีรายชื่ออาจารย์ใหญ่ดังนี้


๑. อาจารย์ใหญ่สมนึก วงศ์นาถ
๒. อาจารย์ใหญ่อภัย ศรีสลับ
๓. อาจารย์ใหญ่ปลื้ม เจ้ยชุม
๔. อาจารย์ใหญ่เขียน วงค์มยุรา
๕. อาจารย์ใหญ่เจริญชัย อัศวดารากร
๖. อาจารย์ใหญ่อุดม รักขพันธ์
๗. อาจารย์ใหญ่บุญโปรด รัตนบุรี
๘. อาจารย์ใหญ่สุบงกช อาชาทรงไชย
๙. อาจารย์ใหญ่อนันต์ อินริสพงค์
๑0. อาจารย์ใหญ่วรรณะ แซ่หว่อง
๑๑. อาจารย์ใหญ่ทวีศักดิ์ สุทธิ์สว่าง
๑๒. อาจารย์ใหญ่เนียด มาช่วย


ทั้งนี้ในการจัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ได้ทำหนังสือเชิญ บุคลากรและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงญาติอาจารย์ใหญ่เพื่อเข้ามาร่วมในวันและเวลาดังกล่าวโดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการงานทำบุญถวายสังฆทานอาจารย์ใหญ่
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

09.50 น. รับพระจากวัดท่าสูงจำนวน 5 รูป
10.00 น. – 11.50 น. พิธีทางศาสนา
- เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล
- รับศีล
- พระสงฆ์สวดบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่
- กล่าวคำถวายสังฆทาน
- ประเคนของแด่พระสงฆ์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- กรวดน้ำ
- รับพร
- กราบลาพระ
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

 


TOP