ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงข่าวจัดงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแถลงข่าวการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 เนื่องในโอกาส ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย (29 มีนาคม 2560) ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ 20 แขนง รวมทั้งสิ้นกว่า 35 คนเข้าร่วม ที่ห้องเดอะเซลล์ลาร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 13 สำนักวิชา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,770 คน ระดับปริญญาโท 357 คนและปริญญาเอก 118 คน ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำสีทาบ้านจากน้ำยางพารา การค้นพบวัคซีนป้องกันโรคตายด่วนของกุ้งขาว การค้นพบดีเอ็นเอในโรคกุ้งกุลาดำ การค้นพบเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ที่มีความต้านทานโรคสูง และยังมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์นำไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับและเป็นไปตามroadmapที่วางไว้การจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ด้วย

และเนื่องในโอกาสครบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ในฐานะประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป กล่าวว่า งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป จะมีการแบ่งพื้นที่จัดงานเป็นโซนต่างๆประกอบด้วย โซน Royal Pavilion จะมีการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่วนในโซน Central Land จะเป็นมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักศึกษาของทั้ง 13 สำนักวิชา ตลอดจนลานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย Creative Land,Technology Land,Smart Farm Land,Ancient Land, Science and Digital Land,Sport Arena , Herb Garden, Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชนชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดการแก้ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การประกวดสร้างสรรค์ Sensor Tool Kit การประกวดพันธุ์สัตว์ การจัดการแข่งขันกีฬา การสาธิตการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร การสาธิตการนำสมุนไพรมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน การแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรม Sciences Show กิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ สตูดิโอวิทยุกระจายเสียง สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ห้องจับภาพเคลื่อนไหว Motion Capture ห้องจำลอง virtual Reality การสาธิตการใช้ AR (Augmented Reality) ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท้อปอีกด้วย

ในส่วนการสัมมนาและประชุมวิชาการในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ว่า ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry: ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยเครือข่ายสกอ. ภาคใต้ตอนบน และการสัมมนาอื่นๆรวมทั้งสิ้น 14 รายการ ส่วนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดแสดงนิทรรการทางการเกษตร การประกวดแข่งขันทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://expo.wu.ac.th

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยหน่วยประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ กรุงเทพมาหานคร

TOP