ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน" องค์ปาฐกโดย ดร.ถนอม ชาภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) นักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP