ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/๒๕60 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1) นายจักรี โพธิมณี
2) นายอารัมภ์ เล็กอุทัย
3) นายกิตติวินท์ เดชชวนากร
4) นางสาววิลาสินี โสภาพล
5) นายมนตรี วรารักษ์สัจจะ
6) นางสาวพิชชดา สุทธิแป้น

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP