ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป