ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารกลาง จำนวน 9 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ตำแหน่ง จำนวน(อัตรา)
1. ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป
1.1 พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
1.2 พนักงานสนับสนุนการประชุม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน

2. ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
2.1 พนักงานห้องควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,500 บาท/เดือน
2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน
1. งานทำความสะอาดและบริการทั่วไป
1.1 พนักงานทำความสะอาด (3 อัตรา)

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง
ภาระงาน
1. ทำความสะอาดพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในอาคาร
2. ทิ้งขยะพร้อมเปลี่ยนถุงดำ
3. แจ้งซ่อมความชำรุดเสียหายภายในอาคาร
4. รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร
5. ดูแล ปิด–เปิด ไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีการใช้งาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1.2 พนักงานสนับสนุนการประชุม (1 อัตรา)
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

ภาระงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่รองรับการประชุมพร้อมเก็บภาชนะสำหรับรองรับการประชุม
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
2.1 พนักงานห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (2 อัตรา)
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษา ปวช. (ช่างอิเล็คทรอนิค) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
5. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ภาระงาน
1. ควบคุมห้องกล้องวงจรปิด
2. ประสานงานด้านความปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย (3 อัตรา)
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
4. คุณสมบัติตาม หมวด 3 มาตรา 34 ก. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
5. ได้รับหนังสือรับรองว่า ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
6. ไม่เป็นบุคคลตามลักษณะต้องห้ามตาม หมวด 3 มาตรา 34 ข. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
7. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
2. เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
3. จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
*** คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (วันเริ่มงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงานที่สมัคร (ถ้ามี)

ง. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
1. สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

จ. การสมัคร
1. ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3774 โทรสาร 0-7567-3708 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น.
2. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักกษณ์ ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และหรืออาจทดสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจหาสารเสพติดในวันสอบคัดเลือก

ช. กำหนดการสอบและประกาศผลการคัดเลือก
- รับสมัคร วันที่ 13–17 มีนาคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 มีนาคม 2560
- สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ซ. เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ตามความเหมาะสม
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

*** หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


TOP