ข่าวเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ในฐานะผู้นำได้ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องมีจิตวิญญาณเรื่องของความโปร่งใสและคุณธรรม เพราะเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้น ยึดถือแนวทางของความโปร่งใส ทำงานด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จและยึดประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นพันธะสัญญาและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของความเป็นองค์การธรรมรัฐของมหาวิทยาลัย และสนองเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยกำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ทุกคนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ ในด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ทั้งนี้ ขอประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน นำนโยบายฯ ไปประกาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์นี้

คำประกาศเจตจำนง

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://drive.google.com/file/d/0B8Beoj2KiJHsTEFjUXlHQURQcWM/view?usp=sharing

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/0B8Beoj2KiJHsWndJRWdoMmtDQ1U/view?usp=sharing

TOP