มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชี้แจงเรื่อง การเรียนการสอนของของสำนักวิชาแพทยศาสตร์