อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ เตรียมพร้อมเปิด ANCIENT LAND