ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

"งานวิจัยนักวิจัยศูนย์ FuNTech ขึ้นปกวารสารระดับโลก"ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ในหัวข้อ"Comparison of density functionals for the study of the high spin low spin gap in Fe(III) spin crossover complexes" ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร International Journal of Quantum Chemistry, vol 17, issue 9, DOI: 10.1002/qua.25252 ซึ่งเป็นวารสารใน ISI มี Impact factor = 2.184

นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากบรรณาธิการของวารสารเชิญให้นักวิจัยได้ออกแบบปกวารสารสำหรับ issue นี้อีกด้วย http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qua.25252/full

ท่านที่สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qua.25362/abstract

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qua.25362/abstract

TOP