ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-2208

2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-Phd59.php

TOP