หน่วยงาน-โครงการวิจัย

วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญามาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้าง ความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน
 
    ทางเครือข่ายการวิจัยได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนบน และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเพื่อกำหนดโจทย์และทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
 
 
 
 

TOP