ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ "Clinical Decision Making: Case-Based Learning for Pharmacists"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมทุกระดับ ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists ในวัน 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย แนวคิด กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการประชุม นำเสนอผ่านกรณีศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีความสำคัญ เช่น จิตเวช ผู้สูงอายุ เบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วัณโรค รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเภสัชกรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists โดยสมัครได้ที่ http://rxcpe.wu.ac.th (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560)

สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมตลอดงาน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง CPE ประมาณ 10.75 หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนิสา สังข์ช่วย โทร. 0-7567-2900 หรือ 0-7567-2809 – 10 Fax. 0-7567-2814 Email : wucpe2015@gmail.comหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rxcpe.wu.ac.th

TOP