หน่วยงาน-โครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการวิจัย

เป้าหมายหลัก : 1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล 2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ‘3 ล ’: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็น ‘แหล่ง’ ข้อมูลผลผลิตงานวิจัย เป็น‘หลัก’ ของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น ‘เลิศ ’ สู่สากล
 
พันธกิจ (Mission): สนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้   ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้
 
นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย (University Research Policy) : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบ ‘NAB Policy’ (National Area Base Policy) คือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักสำคัญอันดับแรก เพื่อการสร้างความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก สำหรับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่สร้างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ก็สามารถดำเนินการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได
 
นโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development Policy): สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก  ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
 

ภารกิจ/บทบาทและหน้าที่สถาบัน

1.กำหนดแนวทาง นโยบายและประสานงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2.เป็นหน่วยเลขานุการกิจของโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา/บูรณาการโดยทำหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยร่วมระหว่างสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและกับหน่วยงานภายนอก

3.เป็นแกนนำในการจัดตั้งการบริหารและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา/บูรณาการเฉพาะเรื่องที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยและ/หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำสถาบัน

4.แสวงหาและประสานการดำเนินการในการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร

5.ดำเนินการและประสานงานในการจัดตั้งสถานวิจัยและ/หรือหน่วยวิจัยทั้งในลักษณะปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ(SpecialtyResearch Unit) และการศึกษาเฉพาะพื้นที่ (Area Base) ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและพัฒนาทั้งในลักษณะถาวรและเฉพาะกิจ

6.ประเมินและติดตามผลโครงการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ

8.ร่วมประสานในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆให้แก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งในระดับสากล


ทุนวิจัย

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุนภายใน)
ทุนวิจัยภายนอก

 

วารสาร


Walailak Journal of Science and Technology (WJST)

 

Link web site : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม


TOP