หน่วยงาน-โครงการวิจัย

ศูนย์บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2558

 

1. โครงการบริการวิชาการและงบดำเนินการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2558
            โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2558มีจำนวน 102 โครงการ รวม 200 กิจกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในประเทศจำนวน 36 จังหวัด ในต่างประเทศ 1 ประเทศ งบดำเนินการภายในจำนวน 5,361,401บาท ได้รับงบสนับสนุนจากภายนอกจำนวน 15,108,929 บาท

 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

 

 

2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการ
            กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการในปี 2558 มีจำนวน 456 หน่วยงาน รวมผู้รับบริการทั้งสิ้นจำนวน 38,099 คน จำแนกประเภทผู้รับบริการเป็นสถาบันการศึกษาจำนวน 6,456 คน หน่วยงานภาครัฐ 600 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 720 คน องค์กรธุรกิจเอกชน 139 คน องค์กรชุมชน 78 คน และประชาชนทั่วไปจำนวน 30,106 คน

 

 ข้อมูลผู้รับบริการวิชาการในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

 

กราฟแสดงจำนวนคนในหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการแต่ละประเภทเปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2557

 

 

3.หน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการ
            หน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการในปี 2558 จำนวน 37 หน่วยงาน มีผู้ให้บริการวิชาการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 222 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 39 คน

 

ข้อมูลหน่วยงานสนับสนุนและร่วมดำเนินการในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

 

 

4. จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ 
            หน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในประเทศจำนวน 449 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมากที่สุดจำนวน 311 หน่วยงาน รองลงมาคือภาคใต้ตอนล่างจำนวน 91 หน่วยงาน และเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดจำนวน 181 หน่วยงาน รองลงมาคือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาจำนวน 143 และ 102 หน่วยงานตามลำดับ

 

ตารางแสดงจำนวนหน่วยงานในแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ

 

 

5.จำนวนผู้รับบริการวิชาการในหน่วยงานแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ

            ผู้รับบริการวิชาการทั้งสิ้นจำนวน 38,036 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 6,394 คน รองลงมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 719 คน และเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 30,106 คน เมื่อพิจารณาผู้รับบริการในแต่ละภาคพบว่า พื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีจำนวนผู้รับบริการวิชาการมากที่สุดจำนวน 37,662 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 6,178 คน รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 702 คน และเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 30,096 คน

 

ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการวิชาการในหน่วยงานแต่ละประเภทที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆ

 

 

6.กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพื้นที่ภาคใต้ปี 2558

            หน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ในส่วนภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัดอยู่ในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดจำนวน 128 หน่วยงาน รวม 703 คน รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐจำนวน 122 หน่วยงาน รวม 500 คน และสถาบันการศึกษา 43 หน่วยงานจำนวน 6,178 คน กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั้งประเภทหน่วยงานและจำนวนคน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดมีผู้รับบริการวิชาการประเภทสถาบันการศึกษามากที่สุดจำนวน 39 หน่วยงาน รวม 196 คน
            โดยภาพรวม ประเภทกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทั้งจำนวนหน่วยงานและผู้รับบริการวิชาการโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานผู้รับบริการมากที่สุด  

 

ตารางแสดงจำนวนหน่วยงานผู้รับบริการและจำนวนคนในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

 

    ภาพแสดงหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการในประเทศและต่างประเทศ (มาเลเซีย) ในปี 2558 

 

 


Download เอกสาร

 

* ข้อมูลเพิ่มเติม

  - รายงานสรุปปี 2556 
  - งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2556
  - สารสนเทศบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  - งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2557


TOP