ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

CE-HSMR มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญผู้บริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หารือสร้างเครือข่ายวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เรียนเชิญ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ สวรส. เพื่อประชุมหารือกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ อ.ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องการสร้างเครือข่ายระหว่าง สวรส. และ CE-HSMR เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ CE-HSMR และ อ.นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ รองหัวหน้าศูนย์ฯ เข้าร่วมหารือ

สวรส. เป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนการวิจัยระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ CE-HSMR ในลักษณะเครือข่ายวิจัยของ สวรส. โดยที่ CE-HSMR ถือเป็น ๑ ใน ๒ เครือข่ายวิจัยแรกที่ สวรส. จะสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางดังกล่าว โดยจะมีการจัดการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สวรส. CE-HSMR และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/0B2uVNlXzRQIAWTdWRzJNdjQ4ODA?usp=sharing

TOP