ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่

ดร.ถนอม ชาภักดี
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและนักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง
วิทยากรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลักดันวัฒนธรรมรากหญ้าของไต้หวัน”
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การฟื้นฟูทรัพยากรหอยนางรม (Ostrea edulis) โดยใช้โครงสร้างแนวหอยเทียมยกระดับ
“Restoration of the European flat oyster Ostrea edulis using elevated broodstock reefs”
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย
มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
วิทยากรกลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตรการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Diabetes Prevention in Thai Context
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยากรกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-09.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้research.wu.ac.th

TOP