ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่อง จาก 62 สถาบันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่องจาก 62 สถาบันทั่วประเทศ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีการนำเสนอผลงานจากกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวข้อพิเศษ : ภาษาและการใช้ภาษา

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th

TOP