ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 14 ราย ดังนี้
001 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
002 นางสาวชนกมลย์ คงยก
006 นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
009 นางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
010 นางสาวกนกวรรณ คำรณ
011 นางสาวพรอนงค์ หมวกแก้ว
013 นางสาวรติยา ก้องก่ำ
014 นางสาวกณิกนันต์ จันทร์ประดิษฐ์
015 นางสาวณัฐกานต์ ล้อมคง
016 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
018 นางสาวสารีนา นาเอก
102 นางสาวดิษย์ลดา จีนใหม่
103 นางสาวจันทิรา เพชรสุด
105 นางสาวปัทมา จิตตพันธ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP