ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีไทยบุรี หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๐๑๗ (Walailak Expo 2017) ในโซนกิจกรรม “โบราณสถานตุมปัง : Ancient Land” ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โบราณสถานตุมปัง โดยได้นำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality) มาใช้ สำหรับการเข้าชมโบราณสถานตุมปัง เพื่อเป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ด้วยระบบเทคโนโลยี ซึ่งสามารถดาวโหลด Application “AR_TUMPUNG” ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และทำให้เห็นภาพโบราณสถานในอดีตแบบภาพสามมิติ ซ้อนทับอยู่บนโบราณสถานตุมปัง

กำหนดการ
งานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปัง
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐


๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ณ สถานีไทยบุรี อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๐.๑๕ น. รถออกจากอาคารไทยบุรี ไปยัง โบราณสถานตุมปัง
๑๐.๓๐ น. คณะผู้เยี่ยมชม เดินผ่านประตูย้อนเวลาหาอดีต
๑๐.๔๐ น. คณะผู้เยี่ยมชมไหว้บูชา “ทวดตุมปัง”
๑๐.๕๐ น. ทีมยุวมัคคุเทศก์นำชมโบราณสถานตุมปัง ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)
๑๑.๓๐ น. รับประทานของว่างและเดินทางกลับ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP