ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแบบ Smart