ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแบบ Smartเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร “Thanachart Smart Training” เพื่อเป็นการให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725/ 080-3829444

กำหนดการ / แบบตอบรับ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร “Thanachart Smart Training”

TOP