ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : รับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

โครงการความร่วมมืองานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยประสานงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีฐานองค์ความรู้เดิม และเป็นอาชีพที่ถูกระบุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

1. การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตำบลขนาบนาก ตำบลปากแพรก ตำบลท่าพญา และตำบล บ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การทำไร่จาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. การปลูกพืชผัก ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งมายังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินจำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ MS-word และ PDF ส่งมายังอีเมลล์ sujinda.yo@wu.ac.th กรณีต้องการสอบถาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวสุจินดา ย่องจีน อีเมลล์ sujinda.yo@wu.ac.th โทร 3567 หรือ โทร 083 – 0003574

ประกาศทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ปี 2560 http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2046

แบบฟอร์มการรับข้อเสนอโครงการ http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2048


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th
TOP