ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลกร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2017 ภาคใต้กับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC),  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC), การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Young’s Electronics Circuit Contest: YECC), โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งการจัดงานมหกรรมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ได้แสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริง หรือการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในปีนี้ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้เปลี่ยนรูปแบบให้เปิดกว้างรองรับสาขาต่างๆ ถึง 8 สาขา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมขนส่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ 44 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนหน่วยประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์ คือ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี, ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์, อาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่งในครั้งนี้  โดยผลการประกวดตัวแทนภาคใต้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 2 รางวัล คือ
โครงงาน

สาขา

ผู้พัฒนาโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานเมล็ดเทียม (ประเภทบุคคล)

พืช

นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ (ประเภทกลุ่ม)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา
นางสาวกาญจนา คมกล้า
นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศที่ผู้พัฒนาโครงงานได้รับ

  • ได้รับเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • ได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด International Sustainable World Energy, Engineering, Environment Project Olympiad (I – SWEEP 2017) ระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 68 (Intel ISEF 2017) ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) จึงขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทั้ง 2 โครงงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดังกล่าว และร่วมเป็นกำลังใจในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลกต่อไปประมวลภาพ

TOP