ข่าวเด่น

25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ จัดงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ”

เป็นเวลา 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของรัฐบาล จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต ที่สอดรับและก้าวทันต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ อย่างเต็มภาคภูมิม.วลัยลักษณ์พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดการเรียนการสอน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงบัณฑิตศึกษา จำนวน 13 สำนักวิชา ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะเปิดการเรียนการสอนด้านทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสารสนเทศศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และการจัดการ ขณะเดียวกัน ม.วลัยลักษณ์ยังได้จัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา และมีแผนจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในมุมของสาขาวิชาที่ ม.วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอน ถือได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนครอบคลุมทุกด้าน โดยทุกสาขาวิชาที่สอนเน้นทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติวิชาชีพอย่างเข้มข้น ในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนทันสมัย ขณะเดียวกัน นักศึกษายังได้เรียนรู้จากการทำโครงงาน (Project based learning) และปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการทำงานจริง ล่าสุดมีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เดินทางไปสหกิจศึกษาต่างประเทศใน 16 ประเทศ ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะทางภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานกับชาวต่างชาติ เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า บัณฑิตของวลัยลักษณ์กว่าร้อยละ 90 มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ที่สำคัญ บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในระดับดีเยี่ยม สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ม.วลัยลักษณ์ มีทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง เพื่อประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อม ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติกว่า 100 ผลงาน นอกจากนี้ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการรายเดือนของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ติดอันดับ 1 ใน 5 วารสารจากประเทศไทยที่อยู่ใน Quartile 2 (Q2) ตอกย้ำในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ WJST ในเวทีวิจัยนานาชาติ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 5,600 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์ขนาด 750 เตียง ซึ่งมีความก้าวหน้าและเป็นไปตาม roadmap ที่ได้วางไว้ โดยตัวอาคารจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 และจะเปิดให้บริการในปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการในระดับตติยภูมิ รักษาโรคที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยการวิจัยเป็นพื้นฐาน ซึ่งแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป แต่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะให้บริการรักษาโรคควบคู่กับการวิจัย


อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากวันนี้ ว่า ในฐานะที่ผมเป็นนักการศึกษา อยู่ในแวดวงการศึกษามานานพอสมควร รวมทั้งมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ทำให้รู้ว่า ปัญหาใหญ่ของอุดมศึกษาไทยคือเรื่อง คุณภาพการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จะไม่รอให้รัฐบาลมาสั่งให้เราปฏิรูปการศึกษา เราจะปฏิรูปด้วยตัวของเราเอง และผมมีความรู้ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ ผมจะทำให้วลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากวลัยลักษณ์จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้จริง ทำงานได้จริง ซึ่งวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาโดยไม่หวังผลกำไร ฉะนั้นทรัพยากรและรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือจากงานวิจัย จะนำมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
จัดงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ”

เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2560 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์การจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย Royal Pavilion เป็นนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่วน Central Land จะเป็นมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักศึกษาของทั้ง 13 สำนักวิชา ชมและสัมผัสกับสุดยอดผลงานวิจัยของนักวิจัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีทั้งผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น การศึกษาวิจัยยางพาราไร้สีไร้กลิ่นเพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตสีออร์แกนิกจากยางพารา ปืนยางฝึกนักเรียนตำรวจ DNA จากพ่อแม่พันธุ์กุ้งเพื่อต้านทานโรค วัคซีนป้องกันโรคตายด่วนของกุ้งขาว ข้าวกล้องไข่มดริ้นกลิ่นหอม ชาข้าวแซมดิน เครื่องดื่มจากข้าวไข่มดริ้น ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากผลมังคุด สมุนไพรช่วยลดระดับไขมันในเลือดจากส่วนผสมของชาเขียวและส้มแขก และครีมบำรุงผิวสกัดจากทานาคาและน้ำมันรำข้าว ตลอดจนลานศิลปะและวัฒนธรรมส่วนพื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย Creative Land,Technology Land, Ancient Land, Science and Digital Land, Sport Arena , Herb Garden และ Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช” การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชนชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ 25 ปี จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับสากล” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ยังการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry: ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน และการสัมมนาอื่นๆรวมทั้งสิ้น 14 รายการ


สุดท้ายที่พลาดไม่ได้คือ “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 พบกับนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยในยุค 4.0 ผ่าน นิทรรศการทางการเกษตร อาทิ นิทรรศการสานต่อที่พ่อทำ พลังงานและอนุรักษ์พลังงานพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และการจัดการสวนปาล์มหลังน้ำลด การยกระดับข้าวไทยและวัฒนธรรมข้าว การสาธิตและอบรมอาชีพ อาทิ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ การจัดการโรคพืชแบบปลอดภัยและต้นทุนต่ำ เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โลชั่นนมแพะ เม็ดเจลน้ำผลไม้ ไซเดอร์ผลไม้ สาธิตการทำยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การประกวดและการแข่งขัน เช่น การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ประกวดพันธุ์สัตว์ แข่งขันกีฬา สุดท้าย ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูป สินค้าโอทอป และสินค้าอุตสาหกรรมจากเกษตรกรและผู้ผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017” “ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ที่ http://expo.wu.ac.th/

 

 

 TOP