เปิดอบรมแล้ว NEC รุ่นที่ 21 กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ