ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดอบรมแล้ว NEC รุ่นที่ 21 กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC รุ่นที่ 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธยา สกุลลาวัณย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC รุ่นที่ 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจและผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมได้รับเกียรติจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

1. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ: การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการรวมทั้งจากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนจริงและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง

2. การให้คำปรึกษาแนะนำ: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษาขอคำแนะนำด้านต่างๆ

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC รุ่นที่ 21) จัดอบรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้จบหลักสูตรการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประมวลภาพ


TOP