ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ให้แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีและลดแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประธานกล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ และส่งมอบเตาเผาขยะกำจัดมลพิษแก่ นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น พร้อมด้วย ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดทางขึ้น ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะในชุมชนซึ่งห่างไกลจากโรงเตาเผาขยะ จึงได้จัดทำโครงการวิศวกรรมเคมีบริการชุมชน โดยสร้างเตาเผาขยะกำจัดมลพิษให้กับโรงเรียนในชุมชน เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งเตาเผาขยะกำจัดมลพิษมีข้อดีในการช่วยลดแหล่งหมักหมมของขยะ ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของขยะภายในโรงเรียน ลดแหล่งสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของขยะภายในโรงเรียน อันจะช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน

นอกจากทางโรงเรียนวัดทางขึ้นจะได้เตาเผาเพื่อไปใช้กำจัดขยะภายในโรงเรียนแล้วยังเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนและชุมชน โดยนักเรียนและชุมชนสามารถใช้เตาเผาขยะในการกำจัดขยะต่างๆได้ด้วยตนเองเนื่องจากได้ทำการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก โดยเริ่มจาก การคัดแยกขยะตามประเภท นำขยะที่สามารถเผาได้ใส่ในเตาเผาทางด้านบน จากนั้นจุดไฟเผา ซึ่งหลักการทำงานของเตาเผาขยะกำจัดมลพิษนี้ คือ อากาศจะไหลเข้าจากด้านล่างของเตาเผา ซึ่งได้สร้างเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศเกิดการถ่ายเทได้สะดวก จากนั้นอากาศจะทำปฏิกิริยาการเผาไหม้กับเชื้อเพลิงภายในเตา โดยเตาเผาขยะกำจัดมลพิษนี้ ได้ออกแบบให้สามารถเก็บกักความร้อนภายในเตาได้สูง และไม่เกิดการสูญเสียความร้อนกับบรรยากาศภายนอก เมื่อทำการเผาขยะจะสามารถเผาไหม้ได้ทั้งหมด และควันของเสียจากการเผาไหม้จะถูกปล่อยบังคับให้ไหลไปตามปล่องควัน ซึ่งได้ทำการออกแบบให้สูง เพื่อให้ควันที่เกิดจากการเผาไหม้เกิดการเจือจางกับอากาศ ไม่ไหลมาปกคลุมบริเวณโดยรอบของเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ไม่เกิดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม้

นอกจากนี้กิจกรรมในวันดังกล่าวยังมีการให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา CPE-302 และกิจกรรมสันทนาต่างๆ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพนธ์

TOP