ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2560