ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่

เวลา นักศึกษา : หัวข้อวิทยานิพนธ์ สถานที่สอบ
28 มีนาคม 2560 13.00-16.00 น. นายฟารอน  หัตถประดิษฐ์
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อ :
ความต้องการหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติที่ต่อเนื่อง เพื่อการใช้บริการในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 2
29 มีนาคม 2560 13.00-16.00 น. นางสาวปานชนม์ โชคประสิทธิ์
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หัวข้อ :
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอนบน
ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 2


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th
TOP