สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์