ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ที่ม.วลัยลักษณ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 โดยมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ทางคลินิกจาก ทั่วประเทศ ประมาณ 80 คน เข้าร่วม ซึ่งในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ตามพันธกิจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และทรัพย์สินให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดว่าการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน อันจะสร้างความกระจ่างในคุณค่าวิชาชีพพยาบาลต่อไป

“เรามีความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบัณฑิตจากสำนักวิชาทางด้านนี้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นั้นจะมีการรับนักศึกษาในจำนวนที่เพิ่มยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อตอบสนองการขาดแคลนพยาบาลของประเทศอีกด้วย”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กล่าวว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ผ่านกระบวนการรู้คิด อภิปัญญา และความรู้เฉพาะสาขาของวิชาชีพถือเป็นการติดปีกสมรรถนะทางคลินิกให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญของการอบรมต้องการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก สามารถสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินและตัดสินข้อมูล ระบุและลำดับความสำคัญของปัญหาได้ สามารถอธิบายเหตุผลการเลือกตัดสินใจและเลือกรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติต่อผู้ป่วย การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้เชิงคลินิกที่มีตรรกะเหตุผลกับทีมพยาบาล ตลอดจนการสร้างแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับทุกภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก โดยใช้กรณีศึกษาทางคลินิกเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการบำบัดทางการพยาบาล โดยรวมฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลและการใช้ concept map เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์ มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนอภิปลายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 65 คน อาจารย์พยาบาลจำนวน 7 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีจำนวน 18 คนข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP