ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์