ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย
กำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป
ในกรณีที่ผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย
กำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป
ในกรณีที่ผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
4.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(1) ด้านการเรียนการสอน (40%)
- ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จัดการเรียนการสอนโดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประสานงานอาจารย์พิเศษ/วิทยากร และจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
- ช่วยจัดเตรียมเอกสาร/ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน/สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายย
- ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษา
- ช่วยตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่สืบเนื่องกับมาตรฐานการเรียนการสอน

(2) งานการประกันคุณภาพการศึกษา (20%)
ช่วยดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และจัดทำรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
พร้อมทั้งติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA

(3) งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (20%)
- ช่วยดำเนินงานและติดตามการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมของนักศึกา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาตามกระบวนการ PDCA
- ร่วมประสานงานกิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรมของสำนักวิชาและสาขาวิชาอี่น ๆ

(4) งานวิจัยและบริการวิชาการ (10%)
ช่วยประสานงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา

(5) งานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชา (10%)
- ร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมการพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถตาม KPI ของหลักสูตร
- จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบและดำเนินงานตามแผน
- ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชาและสำนักวิชา


4.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) ด้านการเรียนการสอน (40%)
- ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประสานงานอาจารย์พิเศษ/วิทยากร และจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
- ช่วยจัดเตรียมเอกสาร/ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน/สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายย
- ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษา
- ช่วยตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่สืบเนื่องกับมาตรฐานการเรียนการสอน

(2) งานการประกันคุณภาพการศึกษา (20%)
ช่วยดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และจัดทำรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
พร้อมทั้งติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA
(3) งานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (20%)
- ช่วยดำเนินงานและติดตามการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมของนักศึกา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาตามกระบวนการ PDCA
- ร่วมประสานงานกิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรมของสำนักวิชาและสาขาวิชาอี่น ๆ
(4) งานวิจัยและบริการวิชาการ (10%)
ช่วยประสานงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา
(5) งานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชา (10%)
- ร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมการพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถตาม KPI ของหลักสูตร
- จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบและดำเนินงานตามแผน
- ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชาและสำนักวิชา

5. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1)วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
11.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาทีกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP