ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญ เข้าร่วม การสัมมนาและประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศเป็นไฮไลท์ ดังนี้

 

22-24 มี.ค. 60  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 2
ณ อาคารวิจัย


23-24 มี.ค. 60  

การสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์วิจัย ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


24 มี.ค. 60  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Living Will and Palliative Care  ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ


24-25 มี.ค. 60  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work Integrated Learning  ณ อาคารบริหาร


24-28 มี.ค. 60  

การอบรมธุรกิจยุคดิจิทัล
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


25 มี.ค. 60  

อุทยานฯสานสัมพันธ์ ปี2560: เปิดบ้านพบภาคเอกชน
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 http://wusp.wu.ac.th/openhouse2017.html​


26-27 มี.ค. 60  

การสัมมนา Functional Materials and Nanotechnology ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


27-28 มี.ค. 60  

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

http://alc.wu.ac.th


28-29 มี.ค. 60  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

http://issaa.wu.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5
ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

http://mtc.wu.ac.th


29 มี.ค. 60  

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทยสู่ระดับ สากล 
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ณ อาคารไทยบุรี


30-31 มี.ค. 60  

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

http://research.wu.ac.th


31 มี.ค. 60  

การสัมมนาวิชาการ อพ.สธ.สนองพระราชดำริ
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


1 เม.ย. 60  

การสัมมนาวิชาการศิลปศาสตร์วิจัย
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อเฉพาะด้าน 1) ศิลปศาสตร์ 2) รัฐศาสตร์ 3) นาโนเทคโนโลยี 4) การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1) การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิก 2) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและพินัยกรรมชีวิต 3) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) รวมทั้งสิ้น13 รายการ


ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม ยังมีโอกาสตีพิมพ์เชื่อมโยงในวารสารตามฐานข้อมูล SCOPUS และ TCI เพื่อยกระดับและเผยแพร่ผลงานในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ อีกด้วย

 


TOP