ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่ สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปได้
- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

2.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาเลขานุการ/หรือสาขาอี่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. ภาระงาน

3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบงานด้านนโยบายและแผนของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(2) สนับสนุนงานการเงิน
- ยืม-คืนเงินสดย่อย เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการและภารกิจของสำนักวิชาฯ
- ดูแล ตรวจสอบ การวางแผนงบประมาณด้านการนิเทศสหกิจของหลักสูตรต่าง ๆ

(3) สนับสนุนงานงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำสำนักวิชาฯ
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม กรณีที่ไม่มีงบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ
- ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
- รายงานผลการใช้งบประมาณประจำสำนักวิชาฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ

(4) สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชาฯ
(5) สนับสนุนงานด้านงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิชาฯ
(6) สนับสนุนงานด้านพัสดุของสำนักวิชาฯ ตามระเบียบงานพัสดุ
(7) สนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักวิชาฯ
(8) ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
(9) ติดต่อและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของงานบริหารทั่วไปของสำนักวิชาฯ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ

3.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบงานธุรการของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(2) งานสารบรรณของสำนักวิชาฯ
- ร่าง-โต้ตอบหนังสือ
- ตรวจสอบงานพิมพ์เอกสาร
- พิจารณาและติดตามความคืบหน้าของเอกสาร และตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
- จัดระบบเอกสาร

(3) งานสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ
(4) งานเลขานุการคณบดี และรองคณบดี
- บันทึกตารางการปฏิบัติงานของคณบดีและรองคณบดี
- ควบคุมตารางการปฏิบัติกงานของคณบดีและรองคณบดี
- รายงานข้อมูลสำคัญด้านต่าง ๆ ให้กับคณบดีและรองคณบดี

(5) งานสนับสนุนด้านการเบิก-จ่ายพัสดุของสำนักวิชาฯ
(6) ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
(7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของงานธุรการของสำนักวิชาฯ
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยฯ

4. คุณสมบัติอื่น ๆ
4.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. อัตราค่าตอบแทน
5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
5.2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า อัตราเดือนละ 12,990 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการ ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ ฉบับสำหรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และสำเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า อย่างละ 1 ฉบับ สำหรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ
8.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 เมษายน 2560
11.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP