ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติจัดงานประชุมวิชาการ Living Will and Palliative careสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ Living Will and Palliative care เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคลากรทางด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นพ.จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Living Will and Palliative care ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบ 25 ปี "งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017" เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยมี ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางด้านสุขภาพเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน

นพ.จรัส จันทร์ตระกูล กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุของผู้เข้าประชุม รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ Living Will and Palliative care ในครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภารกิจหลักอยู่ 4 รูปแบบก็คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางด้านวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดประชุมวิชาการเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ คาดว่าด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยประกอบกับความตั้งใจของผู้เข้าร่วมประชุม จะทำให้ได้รับความรู้ทั้งหลักการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ หลักการจัดการ รวมถึงกฎหมายทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานทางสุขภาพต่อไป

สำหรับการจัดการประชุมวิชาการ Living Will and Palliative care ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ให้กับบุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยการประชุมวิชาการประกอบด้วย การปาฐกถาในหัวข้อ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550 กับการสร้างสุขภาวะของชีวิต โดย นพ.พลเดช กลิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การบรรยายเรื่อง สร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง ด้วยมาตรา 12 โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกาและผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.อำนาจ บุบผาผามาศ สำนักงานกฎหมายบิลโก และ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการ Palliative care Symptoms Management การให้ความรู้ในเรื่องการไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขและข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวโดย นางสาวชนิสรา เจ๊ะมามะ นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประสัมพันธ์
ภาพโดย นายจิตวัฒน์ ตรัสศิริ นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประสัมพันธ์

TOP