ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ครบรอบ 25 ปี ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่มีความสนใจแนวคิดการเรียนการสอน แบบ Work – Integrated learning (WIL) เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ซึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธาน และอาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ กล่าวว่า สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกหลักสูตรปฎิบัติงานสหกิจศึกษาถึง 3 ภาคการศึกษา รวมเวลาปฏิบัติงานจริง 1 ปีเต็ม ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มีการจัดการสอนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน ซึ่งเป็นตัวอย่างในการนำนโยบายมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ โดยการใช้การเรียนรู้แบบใช้การทำงานเป็นฐานที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และพื้นที่ต่างๆ รวมถึงเกาะสมุย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” University’s Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในรูปแบบการเรียนและทำงานไปด้วย โดยมี 10 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญเครือข่าย ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Work – Integrated learning (WIL) และทีมคณาจารย์ต่างๆ ที่มีความสนใจจากทั่วประเทศ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ร่วมกันโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ หัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดทำมาตรฐานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Work – Integrated learning (WIL) & Thailand 4.0” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบของ WlL เพื่อผลักดันในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยอาศัยทักษะการคิด วิเคราะห์ ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การเสวนาเรื่อง "มุมมองผู้ประกอบการต่อพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงานเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย" โดย คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการบริษัท The Fairhouse Group กรรมการผู้จัดการบีิษัท Southeast Asia International Holidays และนายกสมาคมธุรกิจสปาสมัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

จากนั้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ร่วมริเริ่มขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน ตัวแทนฝ่ายบริหาร และอาจารย์ร่วมสอนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้โครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (เกาะสมุยโมเดล) และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน ณ โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายกับตัวแทนสถานประกอบการในเครือข่าย ที่โรงแรมนิวสตาร์ บีช รีสอร์ท

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นางสาวบารีอ้น ยีแหล่หมัน และนางสาวเบญจวรรณ บัวบุตร นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP