อาศรมวัฒนธรรม จัดทำแอพพลิเคชั่น AR_ TUMPUNG เพื่อเข้ารับชมโบราณสถานตุมปังในรูปแบบเสมือนจริง