ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ผลงานเดือนสิบ 2 (Deunsib 2) ของนายศิริชัย เพ่งพินิจ คว้ารางวัลชนะเลิศของการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล.....ใต้” เนื่องในงานวลัยลักษณ์เอ็กต์โป 2017รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่าตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดการประกวดภาพวาดจิตรกรรม “แล.....ใต้” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องในงานวลัยลักษณ์เอ็กต์โป 2017 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 79 ผลงานส่งเข้าประกวดและเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณีวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์เมืองไทย บุษมาโร ศิลปินอิสระ ผู้ก่อตั้ง Artalk ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร จิตรกรรนักเขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและอาจารย์ชัยยันต์ จงจงประเสริฐ วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้ทำการตัดสินแล้ว ผลปรากฏว่าผลงานเดือนสิบ 2 (Deunsib 2) ของนายศิริชัย เพ่งพินิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือผลงานดินแดนฝน ๘ แดด ๔ ของนายสมบูรณ์ อุ่นประชา รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 2 คือผลงานออกเล ด้วยความหวัง ของนายทัตพงศ์ อุทยมกุล และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ ผลงานบ้านเรา นายอนันดา สุดประสงค์ , ผลงานเส้น-สี-ระนาบ: เรือประมง นายวิลาศ ชุมอินทร์ , ผลงานพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ นายณรงศักดิ์ สุวรรณ , ผลงานลากพระ นายณรงศักดิ์ สุวรรณ , ผลงานมีความสุข บนความทุกข์ เด็กชายอัลฮาดิซ แซะเด็ง , …Amna… นายธนดล วันชูเสริม และผลงานวิถีแห่งธรรมชาติ นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 , 10,000 , 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรตามลำดับภาพและข่าวโดยนางสาวจันทร์ทิฆัมพร เมฆใหม่และนางสาวจิตราภรณ์ บุญรอด

TOP