ข่าวเด่น

เริ่มแล้ว!!งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ที่ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย (29 มีนาคม 2560 ) ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น ที่บริเวณอาคารไทยบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนแขกผู้เกียรติภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยได้ดำเนินการพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน และในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โปเพื่อแสดงความสำเร็จและความก้าวหน้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขึ้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้แสดงความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดบ้านต้อนรับให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัย และได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมเข้าประชุมสัมมนา ตลอดจนนำผลงานและสินค้ามาแสดงเผยแพร่และจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆอีกด้วยด้านศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง โดยงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย Creative Land, Technology Land, Smart Farm Land, Ancient Land, Science and Digital Land, Sport Arena, Herbal Garden, Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช” การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชน ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ในส่วนงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro – Industry : ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน และการสัมมนาอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 14 รายการส่วนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร การประกวดแข่งขันทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วยในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้ยังมีพิธีเปิดการแสดง แสง สีเสียง พิธีเปิด ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของชมรม สำนักวิชาต่างๆ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย

ประมวลภาพงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

ประมวลภาพงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดง แสง สีเสียง พิธีเปิด ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP