ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญร่วมงาน “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ใน Zone Herbal Garden งาน Walailak Expo 2017นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึง Herbal Garden : สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโซนในงาน Walailak Expo 2017 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและพรรณพืชของทางอุทยานพฤกษศาสตร์และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 – 1เมษายน 2560

โซน Herbal Garden มีนิทรรศการการตัวอย่างของพันธุ์ไม้ และความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ การเข้าชมโรงเรือนต่างๆ อาทิ โรงกล้วยไม้ โรงเฟิร์น โรงไม้ทนแล้ง และสวนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบ สวนสมุนไพร และสวนกระบองเพชร และบริเวณด้านหน้าของบูทมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามของผู้ที่เข้ามาชมงาน

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นเครือข่ายของ C-อพ.สธ. (ภาคใต้ตอนบน) การศึกษาพันธุ์ไม้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ และศึกษา Position เนื้อเยื้อด้านในของพันธุ์พืช Chlorophyll หรือการสังเคราะห์แสงของเซลล์พืชนั้นๆ รวมทั้งแจกพันธุ์ไม้ เช่น มะกอกน้ำ มะดัน เดหลี และชบา ให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

โอกาสนี้ ขอชวนเชิญผู้ที่สนใจเข้าชม Herbal Garden โดยสามารถขึ้นรถสายสีเขียว บริเวณหน้าอาคารไทยบุรี ที่จะออกทุก 30 นาที

TOP