ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมียุวมัคคุเทศก์พาเดินชมสถานที่ต่างๆ ภายในโบราณสถาน

นายชยกร ชูพันธุ์ นักศึกษาสำนักวิชาไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะยุวมัคคุเทศก์ นำนักศึกษาจากชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 35 คน และ นางสาวภาวิณี ขวัญเมือง นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และคณะยุวมัคคุเทศก์ นำนักศึกษาจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 15 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 คน เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

คณะยุวมัคคุเทศก์ได้ให้คำแนะนำคณะที่มาเยี่ยมชม และพาเดินชมสถานที่ในบริเวณรอบโบราณสถานทั้งหมด โดยก่อนเข้าชมได้ลอดซุ้มประตูทะลุมิติ เพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศในศตวรรษที่ 18 เมื่อคณะนักศึกษาเข้าไปแล้ว ยุวมัคคุเทศก์ได้พานักศึกษาเข้าสักการะทวดตุมปัง และพาเดินชมอาคารทั้ง 4 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารจะมีโปสเตอร์ให้เอาโทรศัพท์ที่โหลดแอพพลิเคชั่นแล้ว เพื่อให้เห็นภาพจำลองสามมิติของอาคารต่างๆ ภายในโบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย

ประมวลภาพ

TOP