ชมรมวาทศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์