ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

นิทรรศการ Health Mansion กับ หน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์ ประธานกรรมการ หน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์และคณะ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ Health Mansion ของงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560

กิจกรรมภายในหน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการจัดแสดงเนื้อหา เกี่ยวกับความสำคัญ ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอนและเอกสารสำหรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า อย่างเป็นระบบ โดยคาดหวังว่าจะเกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ การวิจัยในบางศาสตร์มีความจำเป็นต้องทำการศึกษาในคน นอกจากความรู้ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัย และความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญว่า นักวิจัยรวมไปถึงนักศึกษาที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องนำโครงการมาเสนอ และให้หน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ พิจารณาดูก่อนว่ามีการผิดจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ โดยมีหลักจริยธรรมอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ 1) รักเคารพในบุคคล 2) รักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และ 3) หลักความยุติธรรม ดังนั้นโครงการที่กำลังดำเนินการหรือกำลังที่จะทำ ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงหลักจริยธรรมในการทำวิจัยของมนุษย์ โดยมีคณะกรรมการดูตามหลักจริยธรรม และดูว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงโดยการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งหมดมีความมีความเสี่ยงแม้กระทั่งการสัมภาษณ์รวมไปถึงการทำแบบสอบถาม

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงของรางวัลที่คัดสรรมาเพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะ ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น1 โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทรศัพท์ 075-672554

ข่าวโดย อธิยุต ปานมณี , ภรณ์กนก เลิศไกร
ภาพโดย เบญจวรรณ บัวบุตร
นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP