ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 "ตามรอยเท้าพ่อ"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงาน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยเท้าพ่อ" โดยมี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวรายงาน ต่อ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560ณ โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านการเกษตรมาถ่ายทอดไปยังเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตแปรรูป สินค้าโอท๊อปต่างๆ มาจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เช่น หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาร์ไปช่วยเหลือพื้นฟูแก้ปัญหาพืชพรรณทางการเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และนาข้าวของเกษตรกรภายหลังน้ำลด การให้คำแนะนำการจัดระบบน้ำ การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ยังมีผลงานต่างๆ ให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ทั้งในส่วนของ สมาร์ทฟาร์ม ที่มีการเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผักคอนโด ปลารดน้ำผักและอีกหลายโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในอนาคตและเผยแพร่ให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะให้ผลงานวิจัยของ อาจารย์ นักศึกษา สามารถนำไปช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในอนาคต

โอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันค้นคว้าวิจัยทางการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 “ตามรอยเท้าพ่อ”ให้เกิดขึ้นในปีนี้

บริเวณภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการนำความรู้เชิงวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเกษตร อาทิ มะนาวรากแกร่ง ผักคอนโด ปลารดน้ำผัก พระอาทิตย์เลี้ยงปลา เป็ดไข่อารมณ์ดี นาข้าวไม่คอยฝน ขี้วัวติดไฟ และหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ใหม่ อีกทั้งยังมีตลาดสีเขียว ซึ่งมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ปลอดสารพิษของเกษตรกร นักศึกษาบุคลากรสถาบันการศึกษาและชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีการอบรมทางด้านอาชีพ กิจกรรมวิชาการ การประกวดและการแสดงโชว์ โดยทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการในครั้งนี้ อาทิ สานต่อที่พ่อทำ โดยการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับคุณภาพข้าวไทยและวัฒนธรรมข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราช พันธุ์ปาล์มน้ำมันและการจัดการสวนปาล์มหลังน้ำลด โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการด้านการเลี้ยงแพะ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมด้วยนิทรรศการจากเอกชน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด มหาชน บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จำกัด และบริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

ประมวลภาพ

ข่าว:นางสาวจิตติมา วงศ์น้อย

ภาพ: นางสาวกมลทิพย์ บูลภิบาล ,นางสาวพิมพ์ชนก เลขอาวุธ

TOP