สำนักงานปศุสัตว์ นครศรีฯ จัดประกวดแพะ ณ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์