เชิญร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตหัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning”