ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป" ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

"การวิจัยระดับปริญญาตรีในเวทีวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป" จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี ในรูปแบบบรรยาย ใน 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาษา วรรณกรรม และสื่อมวลชนศึกษา (ห้องประชุม 1)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย การเมือง การบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ (ห้องประชุม 2)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเศรษฐกิจท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศึกษา (ห้องประชุม 3)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มชาติพันธุ์วรรณนาและคติชนวิทยา (ห้องประชุม 4)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/viewnews/759

TOP