ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดแสดงการจำลองโมเดล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 โซน Science and Digital Land เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ในยุคดิจิตอล

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ชมการจำลองโมเดลและผลงานต่างๆ ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 โซน Science and Digital Land เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ในยุคดิจิทัล ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2560 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ในโซน Science and Digital Land โซนของการจำลองโมเดลต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย อาทิ ระบบปฏิบัติการของ IOT ใช้ประยุกต์การใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ, การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับการจัดการไฟฟ้าในโฮสเทล ระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้ในการควบคุมกระแสไฟในโรงแรม การเฝ้าระวังการใช้กระแสไฟฟ้า การควบคุมการเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและโซนที่กำหนด, ระบบแบบสอบถามผู้ป่ายโรคเบาหวาน, การพัฒนาระบบการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มศูนย์บรรณสารผ่านคิวอาร์โค้ด, ระบบจัดการความปลอดภัยการเข้าใช้อาคารด้วย RFIO และระบบถ่ายภาพด้วยฉากหลังเสมือน Photo Booth with Virtual Background การตรวจคัดกรองตาบอดสี โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์ Leap Motion และ Integrating Haptic Augmented Reality in Pulse Simulation การตรวจสอบสัญญาณชีพ AR Anatomy แอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนเรื่องกายวิภาคศาสตร์, Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบเช็คชื่ออัตโนมัติ

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.informatics.wu.ac.th และ www.expo.wu.ac.th

ข่าวโดย : พฤศภาพร บุญธรรม นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาพโดย : มัชฌิมา นาคสุข นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP