อดีตนายก “ ชวน หลีกภัย ” เยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017