สานสัมพันธ์น้ำใจนักกีฬาวลัยลักษณ์เอ็กโป เทพมิตร อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์